خروج روزانه ۶۰ میلیون دلار ارز مسافرتی از کشور

خروج روزانه ۶۰ میلیون دلار ارز مسافرتی از کشور
اگر تحریمی برداشته شود چند سال طول می کشد تا نتایج مثبت آن مشخص شود. بنابراین موضوع تحریم ها و تاثیر آن بر نرخ ارز در روزهای گذشته بیشتر روانی بوده که جلوی آن هم با تزریق منابع از سوی بانک مرکزی گرفته شده و می شود.

خروج روزانه ۶۰ میلیون دلار ارز مسافرتی از کشور

اگر تحریمی برداشته شود چند سال طول می کشد تا نتایج مثبت آن مشخص شود. بنابراین موضوع تحریم ها و تاثیر آن بر نرخ ارز در روزهای گذشته بیشتر روانی بوده که جلوی آن هم با تزریق منابع از سوی بانک مرکزی گرفته شده و می شود.
خروج روزانه ۶۰ میلیون دلار ارز مسافرتی از کشور

ممکن است بپسندید...