• دسته‌بندی نشده

دانشجوی دانشگاه فردوسی رتبه دوم سخنرانی كنگره آللوپاتی فرانسه را كسب کرد

دانشجوی دانشگاه فردوسی رتبه دوم سخنرانی كنگره آللوپاتی فرانسه را كسب کرد
دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد رتبه دوم سخنرانی را در هشتمين كنگره بين المللی آللوپاتی فرانسه كسب کرد.

دانشجوی دانشگاه فردوسی رتبه دوم سخنرانی كنگره آللوپاتی فرانسه را كسب کرد

دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد رتبه دوم سخنرانی را در هشتمين كنگره بين المللی آللوپاتی فرانسه كسب کرد.
دانشجوی دانشگاه فردوسی رتبه دوم سخنرانی كنگره آللوپاتی فرانسه را كسب کرد

ممکن است بپسندید...