دانشگاه بوعلی‌سینا پذیرای دانشجویان ۸ کشور اسلامی در حال توسعه است

دانشگاه بوعلی‌سینا پذیرای دانشجویان ۸ کشور اسلامی در حال توسعه است
رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان بیان کرد: در سال ۱۳۹۴ دانشگاه بوعلی سینا جهت تاسیس دانشگاه d۸ اعلام آمادگی کرد. اکنون بستر پذیرش دانشجو در مهرماه سال جاری آماده است.

دانشگاه بوعلی‌سینا پذیرای دانشجویان ۸ کشور اسلامی در حال توسعه است

رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان بیان کرد: در سال ۱۳۹۴ دانشگاه بوعلی سینا جهت تاسیس دانشگاه d۸ اعلام آمادگی کرد. اکنون بستر پذیرش دانشجو در مهرماه سال جاری آماده است.
دانشگاه بوعلی‌سینا پذیرای دانشجویان ۸ کشور اسلامی در حال توسعه است

ممکن است بپسندید...