در حوزه پژوهش هیچ مشکل مالی نداریم/ برای بهبود وسایل آزمایشگاهی بودجه هنگفتی تزریق می‌کنیم

در حوزه پژوهش هیچ مشکل مالی نداریم/ برای بهبود وسایل آزمایشگاهی بودجه هنگفتی تزریق می‌کنیم
رئیس دانشکده کشاورزی برازجان گفت: امسال بودجه هنگفتی را در دانشکده تزریق خواهیم کرد که بخش‌های عمده به وسایل آزمایشگاهی و کمک آموزشی و بخشی دیگر به حوزه فرهنگ کمک خواهد کرد.

در حوزه پژوهش هیچ مشکل مالی نداریم/ برای بهبود وسایل آزمایشگاهی بودجه هنگفتی تزریق می‌کنیم

رئیس دانشکده کشاورزی برازجان گفت: امسال بودجه هنگفتی را در دانشکده تزریق خواهیم کرد که بخش‌های عمده به وسایل آزمایشگاهی و کمک آموزشی و بخشی دیگر به حوزه فرهنگ کمک خواهد کرد.
در حوزه پژوهش هیچ مشکل مالی نداریم/ برای بهبود وسایل آزمایشگاهی بودجه هنگفتی تزریق می‌کنیم

ممکن است بپسندید...