صالحی: بازرس باید قابل اعتماد باشد

صالحی: بازرس باید قابل اعتماد باشد
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اهمیت و ویژگی های یک بازرسی مطلوب گفت: بازرس باید قابل اعتماد باشد.

صالحی: بازرس باید قابل اعتماد باشد

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اهمیت و ویژگی های یک بازرسی مطلوب گفت: بازرس باید قابل اعتماد باشد.
صالحی: بازرس باید قابل اعتماد باشد

ممکن است بپسندید...