قانونمداری حجت‌الاسلام محمدیان موجب آزار برخی‌ها شده/نهاد رهبری در این ۴ سال در مضیقه بوده است

قانونمداری حجت‌الاسلام محمدیان موجب آزار برخی‌ها شده/نهاد رهبری در این ۴ سال در مضیقه بوده است
دبیر سیاسی اتحادیه تحکیم وحدت قانونمداری و تاکید بر اجرای قانون را از ویژگی‌های حجت‌الاسلام محمدیان و از جمله عوامل آزار برخی‌ها دانست.

قانونمداری حجت‌الاسلام محمدیان موجب آزار برخی‌ها شده/نهاد رهبری در این ۴ سال در مضیقه بوده است

دبیر سیاسی اتحادیه تحکیم وحدت قانونمداری و تاکید بر اجرای قانون را از ویژگی‌های حجت‌الاسلام محمدیان و از جمله عوامل آزار برخی‌ها دانست.
قانونمداری حجت‌الاسلام محمدیان موجب آزار برخی‌ها شده/نهاد رهبری در این ۴ سال در مضیقه بوده است

ممکن است بپسندید...