معیارهای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی

معیارهای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی
نمایندگان باید در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با مردم شفاف باشند و دلایل تائید یا عدم تائید وزرا را با مردم در میان بگذارند تا مردم مطمئن شوند در این بررسی‌ها فقط منافع ملی مدنظر است.

معیارهای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی

نمایندگان باید در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با مردم شفاف باشند و دلایل تائید یا عدم تائید وزرا را با مردم در میان بگذارند تا مردم مطمئن شوند در این بررسی‌ها فقط منافع ملی مدنظر است.
معیارهای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی

ممکن است بپسندید...