موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی

موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی
نمایندگان مجلس کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساندند.

موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی

نمایندگان مجلس کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساندند.
موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی

ممکن است بپسندید...