وزارت ورزش، بنده و فدراسیون اقدام دو فوتبالیست را محکوم کردیم

وزارت ورزش، بنده و فدراسیون اقدام دو فوتبالیست را محکوم کردیم
وزیر ورزش گفت: وزارت ورزش و بنده و هم فدراسیون این اقدام را محکوم کردیم و انتظار ما این است تا ورزشکاران ما که الگوی نسل جوان هستند در تعاملات خود اصول و مبانی سیاست خارجی کشور، آرمان‌های نظام و امام را حل و منویات مقام معظم رهبری را رعایت کنند.

وزارت ورزش، بنده و فدراسیون اقدام دو فوتبالیست را محکوم کردیم

وزیر ورزش گفت: وزارت ورزش و بنده و هم فدراسیون این اقدام را محکوم کردیم و انتظار ما این است تا ورزشکاران ما که الگوی نسل جوان هستند در تعاملات خود اصول و مبانی سیاست خارجی کشور، آرمان‌های نظام و امام را حل و منویات مقام معظم رهبری را رعایت کنند.
وزارت ورزش، بنده و فدراسیون اقدام دو فوتبالیست را محکوم کردیم

ممکن است بپسندید...