پاسخ سرپرست حجاج ایرانی درباره شایعه شیوع برخی بیماری‌ها در حج امسال

پاسخ سرپرست حجاج ایرانی درباره شایعه شیوع برخی بیماری‌ها در حج امسال
سرپرست حجاج ایرانی وضعیت بیمارستان راه‌اندازی شده در مدینه را مطلوب دانست و به برخی جوسازی‌ها و تبلیغات منفی درباره احتمال شیوع برخی بیماری‌ها در مناسک حج امسال پاسخ داد.

پاسخ سرپرست حجاج ایرانی درباره شایعه شیوع برخی بیماری‌ها در حج امسال

سرپرست حجاج ایرانی وضعیت بیمارستان راه‌اندازی شده در مدینه را مطلوب دانست و به برخی جوسازی‌ها و تبلیغات منفی درباره احتمال شیوع برخی بیماری‌ها در مناسک حج امسال پاسخ داد.
پاسخ سرپرست حجاج ایرانی درباره شایعه شیوع برخی بیماری‌ها در حج امسال

ممکن است بپسندید...