کودک عربستانی ساکن «العوامیه» به شهادت رسید

کودک عربستانی ساکن «العوامیه» به شهادت رسید
منابع خبری از شهادت «سجاد ابو عبدالله» بر اثر تیراندازی نظامیان سعودی در منطقه شیعه نشین العوامیه واقع در شرق عربستان خبر دادند.

کودک عربستانی ساکن «العوامیه» به شهادت رسید

منابع خبری از شهادت «سجاد ابو عبدالله» بر اثر تیراندازی نظامیان سعودی در منطقه شیعه نشین العوامیه واقع در شرق عربستان خبر دادند.
کودک عربستانی ساکن «العوامیه» به شهادت رسید

ممکن است بپسندید...