گفت و شنود؛ کولر!

گفت و شنود؛ کولر!
روزنامه کیهان در گفت و شنود خود نوشت:

گفت و شنود؛ کولر!

روزنامه کیهان در گفت و شنود خود نوشت:
گفت و شنود؛ کولر!

ممکن است بپسندید...