اتحادیه اروپا تحریم‌های کره شمالی را افزایش داد

اتحادیه اروپا تحریم‌های کره شمالی را افزایش داد
اتحادیه اروپا به پیروی از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، ۹ فرد و ۴ نهاد مرتبط با کره شمالی را در فهرست سیاه تحریم قرار داد.

اتحادیه اروپا تحریم‌های کره شمالی را افزایش داد

اتحادیه اروپا به پیروی از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، ۹ فرد و ۴ نهاد مرتبط با کره شمالی را در فهرست سیاه تحریم قرار داد.
اتحادیه اروپا تحریم‌های کره شمالی را افزایش داد

ممکن است بپسندید...