دانشگاه آزاد را طایفه‌ای نمی‌توان اداره کرد/ آموزش بدون پژوهش ما را به جایی نمی‌رساند

دانشگاه آزاد را طایفه‌ای نمی‌توان اداره کرد/ آموزش بدون پژوهش ما را به جایی نمی‌رساند
رئیس دانشگاه آزاد کشور گفت: دانشگاه ‌آزاد را نمی‌توان طایفه‌ای اداره کرد چون در این صورت هرکسی راه خودش را خواهد رفت.

دانشگاه آزاد را طایفه‌ای نمی‌توان اداره کرد/ آموزش بدون پژوهش ما را به جایی نمی‌رساند

رئیس دانشگاه آزاد کشور گفت: دانشگاه ‌آزاد را نمی‌توان طایفه‌ای اداره کرد چون در این صورت هرکسی راه خودش را خواهد رفت.
دانشگاه آزاد را طایفه‌ای نمی‌توان اداره کرد/ آموزش بدون پژوهش ما را به جایی نمی‌رساند

ممکن است بپسندید...