رئیس جدید دانشگاه آزاد خراسان رضوی برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی در نظر بگیرد

رئیس جدید دانشگاه آزاد خراسان رضوی برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی در نظر بگیرد
مسئول نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه‌ آزاد خراسان رضوی گفت: مدیریت جدید برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی داشنگاه تدارک ببیند و در خواست داریم که بحث معاونت فرهنگی و سازمان بودجه این معاونت را از حوزه اداری مالی دانشگاه جدا کند.

رئیس جدید دانشگاه آزاد خراسان رضوی برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی در نظر بگیرد

مسئول نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه‌ آزاد خراسان رضوی گفت: مدیریت جدید برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی داشنگاه تدارک ببیند و در خواست داریم که بحث معاونت فرهنگی و سازمان بودجه این معاونت را از حوزه اداری مالی دانشگاه جدا کند.
رئیس جدید دانشگاه آزاد خراسان رضوی برنامه راهبردی و کلان در حوزه فرهنگی در نظر بگیرد

ممکن است بپسندید...