صالحی به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب شد

صالحی به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب شد

صالحی به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب شد

صالحی به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب شد

ممکن است بپسندید...