طراحی پلاسکوی جدید به مسابقه گذاشته می‌شود

طراحی پلاسکوی جدید به مسابقه گذاشته می‌شود
معاون وزیر راه با بیان این که اگر طرح قابل قبولی برای ساختمان جدید پلاسکو ارائه شود، برای صدور مجوز‌ها انعطاف نشان می‌دهیم، گفت:باقیمانده ساختمان پلاسکو باید از نظراستحکام سازه ارزیابی شود.

طراحی پلاسکوی جدید به مسابقه گذاشته می‌شود

معاون وزیر راه با بیان این که اگر طرح قابل قبولی برای ساختمان جدید پلاسکو ارائه شود، برای صدور مجوز‌ها انعطاف نشان می‌دهیم، گفت:باقیمانده ساختمان پلاسکو باید از نظراستحکام سازه ارزیابی شود.
طراحی پلاسکوی جدید به مسابقه گذاشته می‌شود

ممکن است بپسندید...