اعضای شورای مرکزی جدید سازمان عدالت و آزادی انتخاب شدند/ابقای دبیرکل

اعضای شورای مرکزی جدید سازمان عدالت و آزادی انتخاب شدند/ابقای دبیرکل
در دوازدهمین کنگره حزب سازمان عدالت و آزادی اعضای شورای مرکزی جدید سازمان عدالت و آزادی انتخاب شدند.

اعضای شورای مرکزی جدید سازمان عدالت و آزادی انتخاب شدند/ابقای دبیرکل

در دوازدهمین کنگره حزب سازمان عدالت و آزادی اعضای شورای مرکزی جدید سازمان عدالت و آزادی انتخاب شدند.
اعضای شورای مرکزی جدید سازمان عدالت و آزادی انتخاب شدند/ابقای دبیرکل

ممکن است بپسندید...