ترامپ را در نشست‌های بین‌المللی مسخره می‌کنیم

ترامپ را در نشست‌های بین‌المللی مسخره می‌کنیم
وبگاه بازفید در گفت‌وگویی با شش مقام اروپایی، گزارشی درباره دیدگاه سران کشورهای قاره سبز درباره رئیس‌جمهور امریکا تهیه کرده است.

ترامپ را در نشست‌های بین‌المللی مسخره می‌کنیم

وبگاه بازفید در گفت‌وگویی با شش مقام اروپایی، گزارشی درباره دیدگاه سران کشورهای قاره سبز درباره رئیس‌جمهور امریکا تهیه کرده است.
ترامپ را در نشست‌های بین‌المللی مسخره می‌کنیم

ممکن است بپسندید...