تراکتور چشم به حمایت هواداران دارد/ شاگردان یحیی بر سر پیمان باقی مانده‌اند

تراکتور چشم به حمایت هواداران دارد/ شاگردان یحیی بر سر پیمان باقی مانده‌اند
سومین هفته از رقابت های لیگ برتر و سومین آزمون برای همه اعضای خانواده بزرگ تراکتورسازی که در این فصل عهد و پیمانی ماند/ار با یکدیگر بسته اند.

تراکتور چشم به حمایت هواداران دارد/ شاگردان یحیی بر سر پیمان باقی مانده‌اند

سومین هفته از رقابت های لیگ برتر و سومین آزمون برای همه اعضای خانواده بزرگ تراکتورسازی که در این فصل عهد و پیمانی ماند/ار با یکدیگر بسته اند.
تراکتور چشم به حمایت هواداران دارد/ شاگردان یحیی بر سر پیمان باقی مانده‌اند

ممکن است بپسندید...