تشکر ترامپ از روسیه به خاطر اخراج دیپلمات‌های آمریکایی!

تشکر ترامپ از روسیه به خاطر اخراج دیپلمات‌های آمریکایی!
رئیس‌جمهور آمریکا با لحنی کنایه‌آمیز از همتای روس خود به دلیل صدور دستور اخراج صدها دیپلمات آمریکایی از خاک روسیه تشکر کرده و گفته که این کار به کاهش هزینه‌های دولت آمریکا می‌انجامد.

تشکر ترامپ از روسیه به خاطر اخراج دیپلمات‌های آمریکایی!

رئیس‌جمهور آمریکا با لحنی کنایه‌آمیز از همتای روس خود به دلیل صدور دستور اخراج صدها دیپلمات آمریکایی از خاک روسیه تشکر کرده و گفته که این کار به کاهش هزینه‌های دولت آمریکا می‌انجامد.
تشکر ترامپ از روسیه به خاطر اخراج دیپلمات‌های آمریکایی!

ممکن است بپسندید...