تیم اقتصادی دولت باید هماهنگی داشته باشند

تیم اقتصادی دولت باید هماهنگی داشته باشند
عضو فراکسیون امید با تاکید بر اینکه کابینه باید کارآمد و همسو با رئیس‌جمهور باشد، گفت: اجزای تیم اقتصادی دولت باید تمرکز و هماهنگی کافی در این باره داشته باشند.

تیم اقتصادی دولت باید هماهنگی داشته باشند

عضو فراکسیون امید با تاکید بر اینکه کابینه باید کارآمد و همسو با رئیس‌جمهور باشد، گفت: اجزای تیم اقتصادی دولت باید تمرکز و هماهنگی کافی در این باره داشته باشند.
تیم اقتصادی دولت باید هماهنگی داشته باشند

ممکن است بپسندید...