طاهری: درباره پاداش به بازیکنان با برانکو یک فرمول مشخص کردیم

طاهری: درباره پاداش به بازیکنان با برانکو یک فرمول مشخص کردیم
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: امیدوارم بردهای پرسپولیس در آسیا هم تداوم داشته باشد.

طاهری: درباره پاداش به بازیکنان با برانکو یک فرمول مشخص کردیم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: امیدوارم بردهای پرسپولیس در آسیا هم تداوم داشته باشد.
طاهری: درباره پاداش به بازیکنان با برانکو یک فرمول مشخص کردیم

ممکن است بپسندید...