وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد

وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد
وزارت نفت که معتقد است بدهی بابک زنجانی به این مجموعه نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان است، با ارائه دادخواستی از این متهم پرونده نفتی، درخواست ضرر و زیان کرد.

وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد

وزارت نفت که معتقد است بدهی بابک زنجانی به این مجموعه نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان است، با ارائه دادخواستی از این متهم پرونده نفتی، درخواست ضرر و زیان کرد.
وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد

ممکن است بپسندید...