ابراز همدردی دانشجویان دانشگاه تهران با مردم میرزاولنگ افغانستان/ پلیس دیپلماتیک دانشجویان را متفرق کرد

ابراز همدردی دانشجویان دانشگاه تهران با مردم میرزاولنگ افغانستان/ پلیس دیپلماتیک دانشجویان را متفرق کرد
جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران عصر امروز به منظور ابراز همددری با مردم ستم دیده و مظلوم میرزاالنگ افغانستان در مقابل سفارت این کشور در تهران حضور یافتند.

ابراز همدردی دانشجویان دانشگاه تهران با مردم میرزاولنگ افغانستان/ پلیس دیپلماتیک دانشجویان را متفرق کرد

جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران عصر امروز به منظور ابراز همددری با مردم ستم دیده و مظلوم میرزاالنگ افغانستان در مقابل سفارت این کشور در تهران حضور یافتند.
ابراز همدردی دانشجویان دانشگاه تهران با مردم میرزاولنگ افغانستان/ پلیس دیپلماتیک دانشجویان را متفرق کرد

ممکن است بپسندید...