با فراکسیون امید جلسه دوستانه‌ای برگزار شد/ برنامه ام را ارائه دادم

با فراکسیون امید جلسه دوستانه‌ای برگزار شد/ برنامه ام را ارائه دادم
وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه جلسه دوستانه‌ای در فراکسیون امید برگزار شد، گفت: برنامه بنده به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

با فراکسیون امید جلسه دوستانه‌ای برگزار شد/ برنامه ام را ارائه دادم

وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه جلسه دوستانه‌ای در فراکسیون امید برگزار شد، گفت: برنامه بنده به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
با فراکسیون امید جلسه دوستانه‌ای برگزار شد/ برنامه ام را ارائه دادم

ممکن است بپسندید...