برای آموزش‌وپرورش فقط شعار می‌دهند

برای آموزش‌وپرورش فقط شعار می‌دهند
عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه اجرای سند تحول بنیادین چشم‌انداز ۱۵ ساله دارد، گفت: علت اجرا نشدن شعار‌ها این است که آموزش‌وپرورش در اولویت کشور قرار ندارد.

برای آموزش‌وپرورش فقط شعار می‌دهند

عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه اجرای سند تحول بنیادین چشم‌انداز ۱۵ ساله دارد، گفت: علت اجرا نشدن شعار‌ها این است که آموزش‌وپرورش در اولویت کشور قرار ندارد.
برای آموزش‌وپرورش فقط شعار می‌دهند

ممکن است بپسندید...