زیاده‌خواهی کارگران میدان بار عامل گرانی پیاز بود

زیاده‌خواهی کارگران میدان بار عامل گرانی پیاز بود
رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با ورود پیاز از شهرهای بروجرد، شیراز و حاشیه تهران به بازار و عرضه بیشتر، قیمت این محصول به ۲۵۰۰ تومان رسیده و به مرور بازهم کاهش خواهد یافت.

زیاده‌خواهی کارگران میدان بار عامل گرانی پیاز بود

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با ورود پیاز از شهرهای بروجرد، شیراز و حاشیه تهران به بازار و عرضه بیشتر، قیمت این محصول به ۲۵۰۰ تومان رسیده و به مرور بازهم کاهش خواهد یافت.
زیاده‌خواهی کارگران میدان بار عامل گرانی پیاز بود

ممکن است بپسندید...