محسن حججی‌ها بناست تحریم داخلی شوند

محسن حججی‌ها بناست تحریم داخلی شوند
در بیابان حمص غریب بودن عجیب نیست. عجیب این است که در ام القرای جهان اسلام غریب بمانی و آرزوی بیابان کنی.

محسن حججی‌ها بناست تحریم داخلی شوند

در بیابان حمص غریب بودن عجیب نیست. عجیب این است که در ام القرای جهان اسلام غریب بمانی و آرزوی بیابان کنی.
محسن حججی‌ها بناست تحریم داخلی شوند

ممکن است بپسندید...