مسمومیت مشکوک شهروندان بوشهری

مسمومیت مشکوک شهروندان بوشهری
تعدادی از شهروندان دزفولی بر اثر متصاعد شدن گاز با منشاء مجهول در یکی از مناطق شهر دزفول مسموم و به بیمارستان منقل شدند.

مسمومیت مشکوک شهروندان بوشهری

تعدادی از شهروندان دزفولی بر اثر متصاعد شدن گاز با منشاء مجهول در یکی از مناطق شهر دزفول مسموم و به بیمارستان منقل شدند.
مسمومیت مشکوک شهروندان بوشهری

ممکن است بپسندید...