چه رازی است که در بایو و نانو سرآمدیم ولی نیازهای اولیه‌مان را وارد می‌کنیم؟

چه رازی است که در بایو و نانو سرآمدیم ولی نیازهای اولیه‌مان را وارد می‌کنیم؟
مشاور معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در یادداشت خود نوشت: چه رازی است که ما می‌توانیم در علوم هسته‌ای پیشرفت کنیم و به مدارجی برسیم که قدرت‌های استکباری نگران شوند، اما در دانش‌ها و تکنولوژی‌هایی به مراتب پایین‌تر – مثلا خودرو – نه‌تنها پیشرفت نکنیم، بلکه از رقبای خود هم باز بمانیم و از آن‌ها عقب بیفتیم؟

چه رازی است که در بایو و نانو سرآمدیم ولی نیازهای اولیه‌مان را وارد می‌کنیم؟

مشاور معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در یادداشت خود نوشت: چه رازی است که ما می‌توانیم در علوم هسته‌ای پیشرفت کنیم و به مدارجی برسیم که قدرت‌های استکباری نگران شوند، اما در دانش‌ها و تکنولوژی‌هایی به مراتب پایین‌تر – مثلا خودرو – نه‌تنها پیشرفت نکنیم، بلکه از رقبای خود هم باز بمانیم و از آن‌ها عقب بیفتیم؟
چه رازی است که در بایو و نانو سرآمدیم ولی نیازهای اولیه‌مان را وارد می‌کنیم؟

ممکن است بپسندید...