گفت و شنود؛ کبریت!

گفت و شنود؛ کبریت!
«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت و شنود؛ کبریت!

«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:
گفت و شنود؛ کبریت!

ممکن است بپسندید...