برخی ها می خواهند به زور خودشان را «نلسون ماندلا» جلوه دهند/ اگر مدافعان حرم نبودند، باید در مشهد و تهران با داعش مبارزه می‌کردیم

برخی ها می خواهند به زور خودشان را «نلسون ماندلا» جلوه دهند/ اگر مدافعان حرم نبودند، باید در مشهد و تهران با داعش مبارزه می‌کردیم
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان گفت: اگر مدافعان حرم نبودند، باید در مشهد و تهران، با داعش مبارزه می‌کردیم

برخی ها می خواهند به زور خودشان را «نلسون ماندلا» جلوه دهند/ اگر مدافعان حرم نبودند، باید در مشهد و تهران با داعش مبارزه می‌کردیم

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان گفت: اگر مدافعان حرم نبودند، باید در مشهد و تهران، با داعش مبارزه می‌کردیم
برخی ها می خواهند به زور خودشان را «نلسون ماندلا» جلوه دهند/ اگر مدافعان حرم نبودند، باید در مشهد و تهران با داعش مبارزه می‌کردیم

ممکن است بپسندید...