حمله به عابران با خودرو این بار در آمریکا

حمله به عابران با خودرو این بار در آمریکا
یک خودرو با ورود به تجمع مخالفان نژادپرستی در شارلوتسویل، شماری از آن‌ها را زیر گرفت.

حمله به عابران با خودرو این بار در آمریکا

یک خودرو با ورود به تجمع مخالفان نژادپرستی در شارلوتسویل، شماری از آن‌ها را زیر گرفت.
حمله به عابران با خودرو این بار در آمریکا

ممکن است بپسندید...