حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود

حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند.

حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند.
حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود

ممکن است بپسندید...