• دسته‌بندی نشده

دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران تدوین می‌شود

دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران تدوین می‌شود
مدیر موزه گل‌سنگ شناسی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی گفت: موزه تخصصی و گنجینه ذخایر ژنتیکی گل‌سنگ‌ دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران را تدوین می‌کند.

دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران تدوین می‌شود

مدیر موزه گل‌سنگ شناسی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی گفت: موزه تخصصی و گنجینه ذخایر ژنتیکی گل‌سنگ‌ دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران را تدوین می‌کند.
دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران تدوین می‌شود

ممکن است بپسندید...