رسالت خبری در موضوع مقاومت، حرکت همپای سربازان مدافع حرم است

رسالت خبری در موضوع مقاومت، حرکت همپای سربازان مدافع حرم است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: امروز دفاع از مظلومان و مستضعفان مرزهای جغرافیایی و سیاسی را درنوردیده است.

رسالت خبری در موضوع مقاومت، حرکت همپای سربازان مدافع حرم است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امروز دفاع از مظلومان و مستضعفان مرزهای جغرافیایی و سیاسی را درنوردیده است.
رسالت خبری در موضوع مقاومت، حرکت همپای سربازان مدافع حرم است

ممکن است بپسندید...