روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها

روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها
زنان سوری که با عناصر خارجی گروه تروریستی داعش ازدواج کرده‌اند بیش از خود، نگران کودکان بی‌هویتشان هستند.

روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها

زنان سوری که با عناصر خارجی گروه تروریستی داعش ازدواج کرده‌اند بیش از خود، نگران کودکان بی‌هویتشان هستند.
روایت زنان سوری از ازدواج با داعشی‌ها

ممکن است بپسندید...