سکوت دولت در برابر جنایت میرزا اولنگ موجب بی اعتمادی مردم افغانستان می‌شود/ اصلی‌ترین دلیل بحران حقوق بشری افغانستان، ضعف حاکمیت دولت است

سکوت دولت در برابر جنایت میرزا اولنگ موجب بی اعتمادی مردم افغانستان می‌شود/ اصلی‌ترین دلیل بحران حقوق بشری افغانستان، ضعف حاکمیت دولت است
رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایرن (صلح زیبا) گفت: سکوت دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان در برابر جنایت میرزا اولنگ موجب از بین رفتن اعتماد دیرینه مردم افغانستان به دولت ایران می‌شود.

سکوت دولت در برابر جنایت میرزا اولنگ موجب بی اعتمادی مردم افغانستان می‌شود/ اصلی‌ترین دلیل بحران حقوق بشری افغانستان، ضعف حاکمیت دولت است

رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایرن (صلح زیبا) گفت: سکوت دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان در برابر جنایت میرزا اولنگ موجب از بین رفتن اعتماد دیرینه مردم افغانستان به دولت ایران می‌شود.
سکوت دولت در برابر جنایت میرزا اولنگ موجب بی اعتمادی مردم افغانستان می‌شود/ اصلی‌ترین دلیل بحران حقوق بشری افغانستان، ضعف حاکمیت دولت است

ممکن است بپسندید...