ایجاد یک شغل به ازای ۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در مسکن

ایجاد یک شغل به ازای ۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در مسکن
مظاهریان با بیان اینکه به ازای هر 50 میلیون تومان سرمایه گذاری حدود یک شغل ایجاد می شود افزود:در پتروشیمی هر 300 میلیون تومان یک شغل ایجاد می شود.

ایجاد یک شغل به ازای ۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در مسکن

مظاهریان با بیان اینکه به ازای هر 50 میلیون تومان سرمایه گذاری حدود یک شغل ایجاد می شود افزود:در پتروشیمی هر 300 میلیون تومان یک شغل ایجاد می شود.
ایجاد یک شغل به ازای ۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در مسکن

ممکن است بپسندید...