به جای سایش‌های سیاسی ذهن مان را به مسائل اصلی کشور معطوف کنیم/ برخی تصور می‌کنند خبرنگار تن‌ها باید از آن‌ها تمجید کند

به جای سایش‌های سیاسی ذهن مان را به مسائل اصلی کشور معطوف کنیم/ برخی تصور می‌کنند خبرنگار تن‌ها باید از آن‌ها تمجید کند
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برخی تصور می‌کنند خبرنگاران تن‌ها باید از آن‌ها تمجید کنند این در حالی است که برای انعکاس درست اخبار جامعه خبری باید نقاط ضعف را همراه با نقاط قوت بگوید.

به جای سایش‌های سیاسی ذهن مان را به مسائل اصلی کشور معطوف کنیم/ برخی تصور می‌کنند خبرنگار تن‌ها باید از آن‌ها تمجید کند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برخی تصور می‌کنند خبرنگاران تن‌ها باید از آن‌ها تمجید کنند این در حالی است که برای انعکاس درست اخبار جامعه خبری باید نقاط ضعف را همراه با نقاط قوت بگوید.
به جای سایش‌های سیاسی ذهن مان را به مسائل اصلی کشور معطوف کنیم/ برخی تصور می‌کنند خبرنگار تن‌ها باید از آن‌ها تمجید کند

ممکن است بپسندید...