ترامپ با خروج از توافق پاریس آمریکا را بی‌اعتبار و بی‌آبرو کرد/ با تهدیدهایی مانند ریزگردها و خشک شدن تالاب‌ها و بحران آب روبرو هستیم

ترامپ با خروج از توافق پاریس آمریکا را بی‌اعتبار و بی‌آبرو کرد/ با تهدیدهایی مانند ریزگردها و خشک شدن تالاب‌ها و بحران آب روبرو هستیم
معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز با تهدیداتی مانند بحران آب، خشک شدن تالاب‌ها و ریزگرد‌ها روبرو هستیم که باید برای حل آن راه حل و راهکار پیدا کنیم.

ترامپ با خروج از توافق پاریس آمریکا را بی‌اعتبار و بی‌آبرو کرد/ با تهدیدهایی مانند ریزگردها و خشک شدن تالاب‌ها و بحران آب روبرو هستیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز با تهدیداتی مانند بحران آب، خشک شدن تالاب‌ها و ریزگرد‌ها روبرو هستیم که باید برای حل آن راه حل و راهکار پیدا کنیم.
ترامپ با خروج از توافق پاریس آمریکا را بی‌اعتبار و بی‌آبرو کرد/ با تهدیدهایی مانند ریزگردها و خشک شدن تالاب‌ها و بحران آب روبرو هستیم

ممکن است بپسندید...