دانشگاه علوم پزشکی مشهد 320 هزار مترمربع پروژه‌های به اتمام رسیده و در دست اجرا دارد/ اجرای طرح مراکز خدمت سلامت در حاشیه مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 320 هزار مترمربع پروژه‌های به اتمام رسیده و در دست اجرا دارد/ اجرای طرح مراکز خدمت سلامت در حاشیه مشهد
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 320 هزار مترمربع پروژه‌های به اتمام رسیده و در دست اجرا دارد.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 320 هزار مترمربع پروژه‌های به اتمام رسیده و در دست اجرا دارد/ اجرای طرح مراکز خدمت سلامت در حاشیه مشهد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 320 هزار مترمربع پروژه‌های به اتمام رسیده و در دست اجرا دارد.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 320 هزار مترمربع پروژه‌های به اتمام رسیده و در دست اجرا دارد/ اجرای طرح مراکز خدمت سلامت در حاشیه مشهد

ممکن است بپسندید...