ضرورت استفاده از شبیه سازها در مراکز آموزشی نداجا

ضرورت استفاده از شبیه سازها در مراکز آموزشی نداجا
فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن ضروری خواندن استفاده از نرم افزارهای چند رسانه‌ای درمراکز آموزشی نداجا گفت: به روز رسانی روش‌های تدریس از جمله اقدامات موثری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت استفاده از شبیه سازها در مراکز آموزشی نداجا

فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن ضروری خواندن استفاده از نرم افزارهای چند رسانه‌ای درمراکز آموزشی نداجا گفت: به روز رسانی روش‌های تدریس از جمله اقدامات موثری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت استفاده از شبیه سازها در مراکز آموزشی نداجا

ممکن است بپسندید...