پلیس هیچ کمکی به آسیب دیده‌ها نکرد

پلیس هیچ کمکی به آسیب دیده‌ها نکرد
یکی از مجروحان حادثه شارلوتزویل معتقد است که پلیس در زمان حمله نژادپرستان هیچ کمکی به آسیب دیده‌ها نکرده است.

پلیس هیچ کمکی به آسیب دیده‌ها نکرد

یکی از مجروحان حادثه شارلوتزویل معتقد است که پلیس در زمان حمله نژادپرستان هیچ کمکی به آسیب دیده‌ها نکرده است.
پلیس هیچ کمکی به آسیب دیده‌ها نکرد

ممکن است بپسندید...