۱۵۰۰ نمونه خون بند ناف جمع‌آوری و ذخیره‌ کردیم

۱۵۰۰ نمونه خون بند ناف جمع‌آوری و ذخیره‌ کردیم
مسئول بانک خون بندناف جهاد دانشگاهی همدان از جمع‌آوری و ذخیره‌سازی ۱۵۰۰ نمونه خون بندناف نوزادان استان در بانک خون بندناف این نهاد خبر داد.

۱۵۰۰ نمونه خون بند ناف جمع‌آوری و ذخیره‌ کردیم

مسئول بانک خون بندناف جهاد دانشگاهی همدان از جمع‌آوری و ذخیره‌سازی ۱۵۰۰ نمونه خون بندناف نوزادان استان در بانک خون بندناف این نهاد خبر داد.
۱۵۰۰ نمونه خون بند ناف جمع‌آوری و ذخیره‌ کردیم

ممکن است بپسندید...