ایکاب، طرحی نوین در جهت بومی‌سازی علم

ایکاب، طرحی نوین در جهت بومی‌سازی علم
پژوهشگران پژوهشکده شهید حسین اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان با طرح جدید ایکاب بومی سازی علم را متناسب با نیازها و فرهنگ کشور عملیاتی می کنند.

ایکاب، طرحی نوین در جهت بومی‌سازی علم

پژوهشگران پژوهشکده شهید حسین اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان با طرح جدید ایکاب بومی سازی علم را متناسب با نیازها و فرهنگ کشور عملیاتی می کنند.
ایکاب، طرحی نوین در جهت بومی‌سازی علم

ممکن است بپسندید...