شرایط حساس در انتخابات ریاست‌جمهوری قرقیزستان/ هزارتوی بیشکک

شرایط حساس در انتخابات ریاست‌جمهوری قرقیزستان/ هزارتوی بیشکک
حمایت از بابانف که از سویی رهبری حزب رسپوبلیکا را به عهده دارد و آشکارا روس گرا محسوب می‌شود و از سوی دیگر، نگاه منفی به او کمتر است، می‌تواند منطقی‌تر باشد.

شرایط حساس در انتخابات ریاست‌جمهوری قرقیزستان/ هزارتوی بیشکک

حمایت از بابانف که از سویی رهبری حزب رسپوبلیکا را به عهده دارد و آشکارا روس گرا محسوب می‌شود و از سوی دیگر، نگاه منفی به او کمتر است، می‌تواند منطقی‌تر باشد.
شرایط حساس در انتخابات ریاست‌جمهوری قرقیزستان/ هزارتوی بیشکک

ممکن است بپسندید...