قاضی خطاب به متهم: شما از پول بیت‌المال به خود بیت‌المال پول دادید!

قاضی خطاب به متهم: شما از پول بیت‌المال به خود بیت‌المال پول دادید!

قاضی خطاب به متهم: شما از پول بیت‌المال به خود بیت‌المال پول دادید!

قاضی خطاب به متهم: شما از پول بیت‌المال به خود بیت‌المال پول دادید!

ممکن است بپسندید...