• دسته‌بندی نشده

ملت ایران در انتخابات امنیت ملی کشور را تضمین کردند/ حراست از حقوق مردمی که به من رأی دادند و آنها که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم

ملت ایران در انتخابات امنیت ملی کشور را تضمین کردند/ حراست از حقوق مردمی که به من رأی دادند و آنها که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم
رئیس جمهور گفت: مردم بیدار با حضور هوشیارانه خود در انتخابات ریاست جمهوری امنیت ملی را تضمن کرده و بر اعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکت مدیریت کشور پای فشردند.

ملت ایران در انتخابات امنیت ملی کشور را تضمین کردند/ حراست از حقوق مردمی که به من رأی دادند و آنها که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم

رئیس جمهور گفت: مردم بیدار با حضور هوشیارانه خود در انتخابات ریاست جمهوری امنیت ملی را تضمن کرده و بر اعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکت مدیریت کشور پای فشردند.
ملت ایران در انتخابات امنیت ملی کشور را تضمین کردند/ حراست از حقوق مردمی که به من رأی دادند و آنها که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم

ممکن است بپسندید...